Vedtekter

VEDTEKTER FOR VAULAN VANNLAG

1. GRUNNLAG 
Hytter som er tilsluttet Vaulan Vannlag og lokalisert på grunneier Jostein Aas sin eiendom – gnr. 158, bnr. 4 i Rennebu, har plikt til å være medlemmer. Laget har som sitt formål å verne om medlemmenes felles interesser i forhold til framføring av vann til sine hytter, herunder drift, vedlikehold og utbedring av vannverket i samarbeid med grunneier.
Vannlaget skal også ivareta medlemmenes interesser med hensyn til salg av flere rettigheter/tilknytninger.
Årsmøtet beslutter hvor mange som eventuelt kan påkobles vannlaget påfølgende år. Årsmøtet beslutter påkoblingsavgift. Kostnader forbundet med framlegging av vannledning fra eksisterende anlegg inklusive trykktilpassende tiltak bekostes av den enkelte.
Vannlagets ansvar er til og med den enkelte hyttes utvendige stoppekran.

2. ÅRSMØTE I VAULAN VANNLAG
Medlemsåret følger kalenderåret og foreningens årsmøte avholdes i september/november måned. Medlemmene varsles av styret innen 3 uker før årsmøtet. Følgende saker skal behandles:
» Godkjenning av innkalling
» Godkjenning av dagsorden
» Valg av møteleder og sekretær
» Valg av to personer til underskrift av protokoll
» Beretning
» Regnskap
» Budsjett – herunder fastsettelse av kommende års vannavgift.
» Øvrige saker

3. REGNSKAP
Vaulan Vannlags regnskapsår er fra og med 01.10. til og med 30.09.

4. VALG
Årsmøtet velger et styre på 4 personer.
» Leder velges for to år
» Sekretær velges for to år
» Kasserer velges for to år
» En styrereprsentant velges for to år
» To revisorer velges for to år
» Valgkomité velges for ett år med tre medlemmer. Første valgte medlem er leder.

5. VEDTEKTER OG VEDTEKTSENDRINGER
5.1 Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom et flertall i styret, eller 50 % av medlemmene krever det.
5.2 Vedtektsendringer kan foretas i årsmøte/ekstraordinært årsmøte og da med minst 2/3 flertall av de frammøtte.
5.3 Ved avstemninger på årsmøtet er det en stemme pr. hytte/medlem med betalt årskontingent.
5.4 Saker til behandling på årsmøte etter krav fra medlemmer, skal framsettes for styret innen 10 dager før årsmøtet.
Saksdokumenter til årsmøte skal sendes ut til medlemmene minst 15 dager før årsmøtet.
5.5 I tilfelle av forslag om oppløsning av vannlaget, skal dette legges fram for foreningens medlemmer i to påfølgende avstemninger med minst en måneds mellomrom. Det kreves 2/3 flertall av de avgitt stemmer i begge avstemmingsomgangene før oppløsning kan besluttes.
Blir vannlaget oppløst, fordeles alle aktiva til vannlagets medlemmer.