Vedtekter

VEDTEKTER FOR JØLDALSVEIEN HYTTEEIERFORENING

1. GRUNNLAG

Alle hytteeiere som benytter Jøldalsveien som adkomst til sine hytter har rett, men ingen plikt, til å være medlemmer i foreningen. Foreningen har som sitt formål å verne om medlemmenes felles interesser i forhold til Jøldalsveien og omkringliggende naturområder i samarbeid med grunneierne i området. Dette innebærer at foreningen for eksempel kan engasjere seg på følgende områder:

» Talerør i forhold til Veilaget for Jøldalsveien.
» Høringsinstans ved eventuelle utbygginger i området.

Videre kan foreningen være med på å arrangere sosiale samlinger for medlemmene.

2. ÅRSMØTE I HYTTEEIERFORENINGEN

Medlemsåret følger kalenderåret og foreningens årsmøte avholdes i september/november måned. Medlemmene varsles av styret innen 3 uker før årsmøtet. Følgende saker skal behandles:

» Godkjenning av innkalling
» Godkjenning av dagsorden
» Valg av møteleder og sekretær
» Valg av to personer til underskrift av protokoll
» Beretning
» Regnskap
» Budsjett – herunder fastsettelse av kommende års kontingent
» Øvrige saker

3. REGNSKAP

Hytteeierforeningens regnskapsår er fra og med 01.10. til og med 30.09.

Styre gis fullmakt til å benytte oppsparte midler til å dekke eventuelt underskudd ved vinterbrøyting av veien.

4. VALG

Årsmøtet velger et styre på 3 personer.

» Leder velges for to år
» Sekretær velges for to år
» Kasserer velges for to år
» En vararepresentant velges for to år
» To revisorer velges for to år
» Valgkomité velges for ett år med tre medlemmer. Første valgte medlem er leder.

Første år velges leder og vararepresentant for tre år

5. VEDTEKTER OG VEDTEKTSENDRINGER

5.1 Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom et flertall i styret, eller 50 % av medlemmene krever det.

5.2 Vedtektsendringer kan foretas i årsmøte/ekstraordinært årsmøte og da med minst 2/3 flertall av de frammøtte.

5.3 Ved avstemninger på årsmøtet er det en stemme pr. hytte/medlem med betalt årskontingent.

5.4 Saker til behandling på årsmøte etter krav fra medlemmer, skal framsettes for styret innen 20 dager før årsmøtet.

Saksdokumenter til årsmøte skal sendes ut til medlemmene minst 15 dager før årsmøtet.

5.5 I tilfelle av forslag om oppløsning av hytteforeningen, skal dette legges fram for foreningens medlemmer i to påfølgende avstemninger med minst en måneds mellomrom. Det kreves 2/3 flertall av de avgitt stemmer i begge avstemmingsomgangene før oppløsning kan besluttes.

Blir hytteeierforeningen oppløst, overføres alle aktiva til Jøldal Veglag, øremerket til vedlikehold av veistrekningen.