Årsmøtet i Jøldalsveien Hytteeierforening ble gjennomført 16. oktober med kun sju medlemmer representert.

 

 

 PROTOKOLL                                                              

ÅRSMØTE I JØLDALSVEIEN HYTTEEIERFORENING 16. OKTOBER 2018

 

Til stede:

 • Stein Birger Halvorsen
 • Målfrid Halvorsen
 • Morten Singsaas
 • Yngvar Haugland
 • Mette Rønning
 • Anders Bakken
 • Finn Hvoslef
 • Odd Ustad

Foreningen har 63 registrerte medlemmer, og det ble i 2017 innbetalt 52 medlemskontingenter. Av disse var bare 7 medlemmer representert på årsmøtet med i alt 8 personer tilstede.

 

Foreningens leder Odd Ustad ønsket velkommen og refererte dagsorden.

 • Innkallingen ble godkjent
 • Dagsorden ble godkjent
 • Odd Ustad ble valgt som møteleder og sekretær.
 • Stein Birger Halvorsen og Morten Singsaas ble valgt til å underskrive protokollen.

 

 

 • Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent;

 

 

  • STYREMØTER. Det har ikke vært behov for fysiske møter for styret i løpet av året, men styrets medlemmer har kommunisert jevnlig på epost og med telefon. Det har også vært løpende og god kontakt mellom styret og løypesjef Yngvar Haugland
 • SKISPOR. Samarbeidet med Nerskogen Løypeforening fungerte godt gjennom hele sesongen. Løypene ble preparert allerede før jul og takket være en snørik og stabilt kald vinter kunne vil tilby fine forhold fram til sesongslutt i april. Løypesjef Yngvar Haugland har igjen utført et betydelig arbeid på traseen, som før sesongen ble lagt litt om på enkelte partier på Tælmyren og ved Bløtslettet hvor det erfaringsmessig kunne bli bløtt i perioder. Omleggingen viste seg å bli svært vellykket. Informasjon om løypepreparering blir regelmessig lagt ut på hytteeierforeningens hjemmesider og på www.skisporet.no . Oppslutningen om den frivillige løypeavgiften var dessverre noe mindre siste år, og i alt har 36 personer betalt inn kroner 500.Totalt kroner 18 000. Året før betalte 46 personer inn i alt kroner 23.000 i frivillig løypeavgift. Fra Rennebu kommune mottok vi siste sesong kroner 20.000 i tilskudd til løypepreparering. Mens tilskuddet fra kommunen året før var kroner 35.000. Fra Jøldal Veglag mottok vi dessverre ikke tilskudd siste sesong på grunn av rot i saksbehandlingen. Vi er derimot lovd tilskudd for kommende sesong. Siste sesong ble det i alt brukt kroner 67.005 på løypekjøring samt stikker til merking mm.Ettersom utgiftene til løypepreparering øker mer enn inntektene fra kontingenter, frivillig løypeavgift og tilskudd, betyr det at vi nå tærer på foreningens egenkapital. Derfor bør årsmøtet vurdere hvordan inntektene kan økes, eksempelvis med økning i den frivillige løypeavgiften.På årsmøtet vil det bli presentert tanker om en eventuell utvidelse av løypetraseen før sesongen 2018/2019

 

 • Også for neste sesong er det inngått samarbeidsavtale med Nerskogen Løypeforening, og prepareringen er planlagt å starte allerede før jul.
 • MOBILDEKNING. På forrige årsmøte ble det orientert om planene for ny mobilmast i Jøldalen. Dette arbeidet i regi av Rennebu kommune, fylkeskommunen, Telenor og Kraftlaget tok en brå vending da det tidlig på året ble klart at grunneierne på Vordafjellet ikke ønsket plassering av en mobilmast på fjellet. Det ble imidlertid raskt satt i gang utredning av alternativ plassering av masta. Etter at dekningsprøver var gjennomført kom man til at det gamle geografiske oppmålingspunktet vest for Moen hyttefelt på den andre siden av Jøldalsveien i forhold til Vordafjellet var best egnet. I september startet arbeidet med framføring av strøm og bygging av fundament for både mast og hus. Dette arbeidet er nå fullført, og det er håp om at Telenor og trolig også Telia vil foreta oppkobling av nettet i løpet av høsten og førjulsvinteren. Alt tyder på at plasseringen av masta vil gi gode mobilforhold for de aller fleste hyttene langs Jøldalsveien og videre innover til Jøldalshytta. Hytteeierforeningen har løpende orientert om framdriften på hjemmesidene, og vil fortsette med det.
 • HJEMMESIDEN har i løpet av året fungert godt etter at den fikk ny design og ble satt opp mot egen Face book – side for ett år siden. Jo Hvoslef gjør en utmerket jobb som web-master. Vi skulle likevel hatt flere bidrag fra foreningens medlemmer, og svært gjerne bilder.
 • MEDLEMMER. Foreningen har pr. 10.10.2018 63 navn i medlemsregisteret. Det ble innbetalt 52 medlemskontingenter siste år, som dessverre er tre færre enn året før
 • MEDLEMSKONTINGENT. Informasjon om innbetaling av medlemskontingenten ble sendt ut på epost til foreningens medlemmer etter forrige årsmøte. En praksis vi velger å fortsette med. Etter at medlemskontingenten ble økt fra kroner 300 til kroner 400 pr. medlem for tre år siden, ønsker styret at årsmøtet vurderer en eventuell ny økning i medlemskontingenten for å unngå at egenkapitalen reduseres ytterligere.

Det er fortsatt potensial for å kunne øke antall medlemmer,

og det er derfor viktig at foreningens medlemmer hver for seg bidrar til å rekruttere nye medlemmer. Alle gode forslag til tiltak mottas med stor takk.

 

 • VEGLAGET OG BRØYTING AV SIDEVEIER. Vi registrerer med tilfredshet at det er utført en betydelig oppgrusing av Jøldalsveien i løpte av sommersesongen. Det ble gjennomført en koordinert brøyting av sideveier også sist vinter og inngått ny avtale med John Sponaas. Han har gjort en utmerket jobb. Avtalen med han administreres av Vaulan Hyttegrend og tar utgangspunkt i avtalen fra forrige vinter. Nytt av året er at fordelingsnøkkelen ene og alene baserer seg på tidsregistrering gjort av brøyteren i fjor. I tillegg blir det innført en ordning med forskuddsbetaling for å kunne være i stand til å betale brøyteutgiftene fortløpende. De berørte har allerede fått tilsendt et estimat på brøyteutgiftene for kommende vint

 

 • ANDRE PROSJEKTER har ikke foreningen vært involvert i   siste år. Det har heller ikke kommet forslag på prosjekter fra foreningens medlemmer til styret i løpet av siste år.
 • Regnskap og balanse ble gjennomgått og godkjent;

 

 • Foreningens egenkapital er nå på kroner 78.660 mot kroner 100.623 for ett år siden. Det var stor enighet i årsmøtet om at foreningen bør ha en egenkapitalbase i størrelse med det som var tilfellet for ett år siden.
 • Kontingenter;

 

 • Årsmøtet vedtok å opprettholde kontingenten på kroner 400 pr. medlem.
 • Årsmøtet vedtok også å opprettholde den friville løypeavgiften på kroner 500 som ble innført for to år siden.
 • Informasjon om medlemskontingent og frivillig løypeavgift vil bli sendt ut til medlemmene.
 • Samtidig oppfordres det enkelte medlem sterkt til å bidra til å øke medlemstallet i foreningen og til en økning i den frivillige løypeavgiften.
 • Dette er helt avgjørende for å unngå at vi tærer ytterligere på egenkapitalen.
 • For å øke bidraget til frivillig løypeavgift sluttet årsmøtet seg til et forslag om å sette opp informasjonsskilt i løypa med oppfordring om innbetaling til bankkonto eller med Vipps.
 • Oppfordringen vil også bli lagt ut på foreningens hjemmesider.
 • Løypekjøring;

 

 • Årsmøtet sa seg svært tilfreds med løypeprepareringen sist vinter, selv om kostandene sist vinter var betydelig høyere enn året før.
 • For kommende sesong er løypeprepareringen mellom Dalan/Vaulan og Bløtslettet planlagt å starte omkring 15. desember.
 • I lys av den økonomiske situasjonen var det enighet i årsmøtet om å avvente eventuelle utvidelse av løypenettet, og i stedet å ha fullt fokus på å skaffe balanse i regnskapet og dermed sikre foreningens egenkapital.
 • Det var også enighet i årsmøtet om at dette er en kollektiv oppgave i foreningen og ikke bare styrets ansvar.
 • Orienteringssaker;

 

 • Blant årsmøtedeltakerne var det stor tilfredshet med det arbeidet foreningen har gjort gjennom mange år for å sikre bedre mobildekning i Jøldalen. En spesiell honnør til Odd Ustad ble av årsmøtet bedt om å bli protokollert i denne forbindelse.
 • Valg;

 

 • Odd Ustad var ikke på valg som leder.
 • Metter Rønning var ikke på valg som styremedlem.
 • Stig Wærnes ble gjenvalgt som kasserer for to år.
 • Finn Hvoslef ble gjenvalgt som revisor for ett år.
 • Tom Anders Torstensen og Kåre Lorås ble gjenvalgt som valgkomite for ett år.
 • Eventuelt;

 

 • Årsmøtet oppfordret styret nok en gang til å gå i forhandlinger med Jøldal Veglag om at det kan utstedes to kort pr. abonnement. Ettersom veglaget ikke bevilget penger til løypeprepareringen sist vinter, kan dette i seg være et argument. Samtidig er det viktig for foreningen å kunne tilby både sine eksisterende og framtidige medlemmer en form for eksklusivitet koblet til medlemskapet.

Stein Birger Halvorsen                                                               Morten Singsaas