Protokoll fra årsmøtet 2017

 

 

REFERAT

ÅRSMØTE I JØLDALSVEIEN HYTTEEIERFORENING

17. OKTOBER 2017

 

Til stede:

 • Stein Birger Halvorsen
 • Målfrid Halvorsen
 • Grete Estenstad
 • Yngvar Haugland
 • Tom Anders Thorstensen
 • Arne Skauge
 • Per Bjørnaas
 • Odd Ustad

Foreningen har 60 registrerte medlemmer, og det ble i 2016 innbetalt 55 medlemskontingenter. Av disse var 7 medlemmer representert på årsmøtet med i alt 8 personer tilstede.

Foreningens leder Odd Ustad ønsket velkommen og refererte dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent av årsmøtet.

Odd Ustad ble valgt som møteleder og sekretær.

Arne Skauge og Per Bjørnaas ble valgt til å underskrive protokollen.

Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent;

 • STYREMØTER. Det har ikke vært behov for fysisk møte for styret i løpet av året, men styrets medlemmer har kommunisert jevnlig på epost og med telefon.
 • SKISPOR. Det ble før sesongen inngått avtale med Nerskogen Løypeforening om preparering av løypetraseen fra Bløtslettet på Nerskogen over til Vaulan og Dalan. Traseen ble før sesongen utvidet fram til Dalan. Sesongen startet dårlig ettersom det åpenbart ikke var inngått god nok avtale mellom løypeforeninga og maskinentreprenøren. Dette resulterte i at det ikke ble tilbudt maskinpreparerte løyper først på sesongen. Heldigvis fikk vi hjelp av våre venner scooterkjørerene fra Meldal, som kom oss til unnsetning. Etter hvert ble det imidlertid bestemt at ei maskin skulle stasjoneres for hele sesongen på Nerskogen, og at en sjåfør skulle fristilles og øremerkes til preparering av løypene nord på Nerskogen, samt over til Hestvatnet/Furusjøen og Dalan. Etter dette fungerte løypeprepareringen utmerket gjennom hele sesongen. Årsmøtet i 2016 vedtok å innføre en såkalt frivillig løypeavgift, og gledelig nok ble det betalt inn kroner 22.900 fra 46 ivrige skiløper i tillegg til medlemskontingenten. Det økonomiske aspektet knyttet til preparering av skiløyper kommer opp som egen sak på årsmøtet. Det er imidlertid grunn til også i år å framheve Jøldal Veglag som bevilget kroner 10.000 i tilskudd til preparering av traseen fra Bløtslettet til Dalan sist vinter. Dessuten har vi mottatt kroner 35.000 fra Rennebu kommune i tilskudd til løypepreparering for etterjulsvinteren 2017. Det økonomiske grunnlaget vurderes å være godt for løypepreparering kommende skisesong. For kommende sesong er det planlagt å starte prepareringen allerede før jul for å sikre en best mulig såle. Løypesjef Yngvar Haugland har også i høst vært ute i løypetraseen og forsterket merkingen og utbedret traseen. På årsmøtet vil det bli lagt fram forslag til utvidelse av løypetraseen før sesongen 2018/2019.

 

 • MOBILDEKNING. Det har også i løpet av dette året vært tett kontakt med Rennebu kommune, som i fjor satte mobilmast i Jøldalen på agendaen, med Vordafjellet utpekt som mest aktuelt plasseringspunkt av mast. Prosjektet vil ha en kostnad i størrelsesorden 1,4-1,5 millioner kroner. Økonomien har så langt vært et hinder for positiv utvikling i saken, men nå ser økonomien ut til å være på plass, blant annet med fylkeskommunalt tilskudd. I begynnelsen av oktober ble det gjennomført en befaring til Vordafjellet med representanter fra Rennebu kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Kraftlaget og Telenor. Befaringen konkluderte med at det på alle måter ligger godt til rette for å reise ei 30 meter høy mast på Vordafjellet, forutsatt grunneiertillatelser. Med dette som utgangspunkt jobbes det nå med en snarlig realisering av prosjektet. Det vil i praksis si ett år etter at grunneiertillatelse er gitt. Trondhjems Turistforening har ikke vist interesse for prosjektet og har ikke besvart henvendelser fra kommunen.

 

 • HJEMMESIDEN har i løpet av året fått ny design, samt at det er blitt satt opp egen Facebook – side for Jøldalsveien hytteeierforening linket opp mot hjemmesiden. Jo Hvoslef er engasjert som ny webmaster, og har så lang gjort en utmerket jobb. Vi skulle imidlertid gjerne ha ønsket oss enda flere bidrag fra foreningens medlemmer.
 • MEDLEMMER. Foreningen har pr. 10.10.2017 60 navn i medlemsregisteret. Det ble innbetalt 55 medlemskontingenter siste år, som er en mindre enn året før
 • MEDLEMSKONTINGENT. Informasjon om innbetaling av medlemskontingenten ble sendt ut på epost til foreningens medlemmer etter forrige årsmøte. Ettersom vi har en negativ utvikling i antall medlemmer, mens antall hytter og fritidseiendommer er økende i foreningens nedslagsfelt, bør det igangsettes en offensiv for å øke medlemsmassen. Etter at medlemskontingenten ble økt fra kroner 300 til kroner 400 pr. medlem på årsmøtet i fjor, finner ikke styret at det er grunnlag for å endre kontingenten i år.
 • HYTTEFORUM NERSKOGEN. Forumet ble stiftet i slutten av mai 2015.Yngvar Haugland var med på et forberedende møte i slutten av januar og selve stiftelsesmøtet i mai 2016. Siden den gang har det ikke vært kontakt mellom vår forening og hytteforumet. Forumets hjemmeside er lagt ned, og det er ikke valgt nytt styre etter at det forrige styrets funksjonstid utløp.
 • VEGLAGET OG BRØYTING AV SIDEVEIER: Vi registrerer med tilfredshet at det er utført et betydelig vedlikeholdsarbeid på Jøldalsveien i løpte av sommersesongen.Det ble gjennomført en koordinert brøyting av sideveier også sist vinter og inngått ny avtale med Sveinung Lygre. Han har utført en anstendig jobb, men det har kommet en del reaksjoner på skeiv fordeling av brøyteutgiftene. Dette er nå tatt hensyn til i ny avtale for sesongen 2017/2018. For vel en uke siden meddelte Sveinung Lygre at han ikke kunne ta på seg brøytingen for kommende sesong. John Sponaas er engasjert som ny brøyter av sideveien.
 • ANDRE PROSJEKTER har ikke foreningen vært involvert i   siste år.Regnskap og balanse ble gjennomgått og godkjent;
 • REGNSKAP OG BALANSE: Foreningens egenkapital er nå på kroner 100.623 mot kroner 70.718 fort ett år siden.
 • KONTINGENTER: Årsmøtet vedtok å opprettholde kontingenten på kroner 400 pr. medlem. Årsmøtet vedtok også å opprettholde den friville løypeavgiften på kroner 500 som ble innført i fjor. Informasjon om medlemskontingent og frivillig løypeavgift vil bli sendt ut til medlemmene.
 • LØYPEKJØRING: Årsmøtet sa seg svært tilfreds med løypeprepareringen sist vinter.
 • For kommende vinter er traseen litt lagt om for å unngå tradisjonelle våte partier ved Bløtslettet og på Tælmyren. Dessuten er traseen forlenget litt i retning i Dalan.
 • Det er inngått avtale med Nerskogen Løypeforening om preparering for kommende vinter, som etter planen vil starte opp allerede 16. desember i år. Løypa vil i utgangspunktet bli preparert hver lørdag og hyppigere i vinterferien og påska. Informasjon om løypeprepareringen vil bli lagt ut på hytteeierforeningens hjemmeside.
 • For neste sesong vurderes en omlegging av traseen i Vaulan og ved tunnelinnslaget på Tippen, samt en eventuell utvidelse av traseen fra Dalan og i retning Svartbekken. Årsmøtet ga sin tilslutning til at styret jobber videre med dette.
 • VEGLAGET- PRIS OG BRØYTIN G AV SIDEVEIER: John Sponaas er engasjert som ny brøyter av sideveier for kommende sesong. I og med at veglaget har bevilget kroner 10.000 til løypepreparering også siste sesong var årsmøtet av den oppfatning at det ikke er grunnlag for å reforhandle pris på årskort i år. Selv om flere ga uttrykk for at prisen på årskortet er uforholdsmessig høy, spesielt i forhold til hva veglagets medlemmer betaler.
 • VALG:
 • Odd Ustad ble gjenvalgt som leder for to år.
 • Metter Rønning ble gjenvalgt som styremedlem for to år.
 • Stig Wærnes som kasserer var ikke på valg.
 • Finn Hvoslef ble valgt som revisor for ett år
 • Tom Anders Torstensen og Kåre Lorås ble gjenvalgt som valgkomite for ett år.

Trondheim 18.10.2017

Odd Ustad

Referent